Monday, March 25, 2013

ઘર-૮

૨૫.૦૩.૨૦૧૩......આજે ઘર-૮ 
 "દરેક ઘર માં સૌથી જીવંત વસ્તુ હોય  ,તો તે અરીસો છે.
 કોઇ કોઇ ઘરો માં સુઃખ વહેચવાનું દુઃખ હોય છે,
                   અને
કોઇ કોઇ ઘરો માં દુઃખ માં ભાગ પડાવવાનું સુઃખ હોય છે.

No comments: